Ban hành danh mục tài liệu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Lâm Đồng năm 2022

Thứ ba - 01/11/2022 09:42
Triển khai Kế hoạch số 1864/KH-SYT ngày 28/10/2022 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng năm 2022. Sở Y tế Lâm Đồng thông báo danh mục tài liệu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Lâm Đồng, cụ thể như sau:
I. Tài liệu phỏng vấn hiểu biết về kiến thức chung
1. Luật Viên chức năm 2010.
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
3. Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
4. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
6. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
7. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/20217 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
8. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
9. Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 II. Tài liệu phỏng vấn hiểu biết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.
2. Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.
3. Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
4. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.
5. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ trường Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
6. Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Bộ trường Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số.
7. Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trường Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.
8. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trường Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
9. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trường Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.
10. Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng.
11. Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.
12. Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
13. Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xế lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin.
14. Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
15. Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 thánh 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
16. Thông tư số 14/2022/TTLT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ.
17. Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV ngày 11/01/2016 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
18. Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
19. Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
 Lưu ý:
- Phỏng vấn kiểm tra phần hiểu biết chung thí sinh phải nắm và hiểu biết về các tài liệu (Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 ….)
- Phỏng vấn kiểm tra phần hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ thí sinh phải nắm và hiểu biết về các tài liệu (Luật khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế …). Ngoài ra thí sinh đăng ký dự thi ở chức danh nghề nghiệp nào thì phải nắm, hiểu biết về thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đó.
- Thông báo này thay thế Thông báo số 1870/TB-SYT ngày 31/10/2022 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành danh mục tài liệu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Lâm Đồng năm 2022.
/uploads/news/2022_11/1871-tb-ban-hanh-danh-muc-tai-lieu-tuyen-dung-vien-chuc.signed.pdf

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới
 • Văn bản:Quyết địn V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn

  view : 2 | down : 1
 • Văn bản:328 /TB-TTYT

  view : 7 | down : 3
 • Văn bản:424/TB-SYT

  view : 8 | down : 3
 • Văn bản:227/QĐ-TTYT

  view : 9 | down : 3
 • Văn bản:176/TTYT-KHNV&DS

  view : 20 | down : 7
 • Văn bản:117/TB-TTYT

  view : 20 | down : 11
 • Văn bản:96/TB-TTYT

  view : 22 | down : 12
 • Văn bản:87/TB-TTYT

  view : 23 | down : 12
 • Văn bản:56/TB-TTYT

  view : 24 | down : 13
 • Văn bản:57/TB-TTYT

  view : 23 | down : 13
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay1,776
 • Tháng hiện tại37,948
 • Tổng lượt truy cập403,583
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây