Nội quy, Quy chế tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng năm 2023

Thứ tư - 06/12/2023 16:42
Nội quy Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng năm 2023
Điều 1. Quy định đối với thí sinh
1. Phải có mặt trước phòng sát hạch đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự.
2. Xuất trình căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để thư ký đối chiếu trước khi vào phòng sát hạch.
3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh, để căn cước công dân lên mặt bàn để thư ký phòng sát hạch và các thành viên Hội đồng sát hạch kiểm tra.
4. Chỉ được mang vào phòng sát hạch bút viết, thước kẻ; không được mang vào phòng sát hạch điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, sát hạch thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung sát hạch.
5. Chỉ sử dụng loại giấy nháp được phát để chuẩn bị bài sát hạch. Mỗi tờ giấy nháp phải có đủ chữ ký của thư ký phòng sát hạch.
6. Chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen. Không được sử dụng các loại mực màu khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì.
7. Tuân thủ mọi hướng dẫn của thư ký; giữ trật tự và không được hút thuốc hoặc sử dụng chất kích thích trong phòng sát hạch.
8. Không được trao đổi với người khác trong thời gian sát hạch, không được trao đổi giấy nháp, không được quay cóp bài sát hạch của thí sinh khác hoặc có bất kỳ một hành động gian lận nào khác. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải thông tin có liên quan đến đề sát hạch ra ngoài phòng sát hạch hoặc nhận thông tin từ ngoài vào phòng sát hạch.
9. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai thư ký phòng sát hạch.
10. Chỉ được ra ngoài phòng sát hạch sau khi hoàn thành bài sát hạch.
11. Trong thời gian không được ra ngoài phòng sát hạch theo quy định tại khoản 10 Điều này, nếu thí sinh có đau, ốm bất thường thì phải báo cho thư ký phòng sát hạch và thư ký phòng sát hạch phải báo ngay cho Trưởng ban kiểm tra, sát hạch xem xét, giải quyết.
12. Ngừng trả lời sát hạch khi có thông báo hết thời gian của thư ký phòng sát hạch. Thí sinh phải nộp lại giấy nháp cho thư ký phòng sát hạch.

Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh
1. Thí sinh vi phạm nội quy sát hạch đều phải lập biên bản xử lý vi phạm và tùy theo mức độ vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:
a) Khiển trách: Hình thức kỷ luật khiển trách do thư ký phòng sát hạch lập biên bản, công bố công khai tại phòng sát hạch và áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:
Trao đổi với người khác đã bị nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành;
Mang tài liệu vào phòng sát hạch nhưng chưa sử dụng (trừ trường hợp đề sát hạch có quy định được mang tài liệu vào phòng sát hạch).
b) Cảnh cáo: Hình thức kỷ luật cảnh cáo do thư ký phòng sát hạch lập biên bản, công bố công khai tại phòng sát hạch và áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:
Sử dụng tài liệu trong phòng sát hạch (trừ trường hợp đề sát hạch có quy định được sử dụng tài liệu trong phòng sát hạch);
Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với người khác;
Cho người khác chép bài hoặc chép bài của người khác;
Sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, sát hạchết bị chứa đựng thông tin khác trong phòng sát hạch (trừ trường hợp đề sát hạch có quy định khác).
c) Đình chỉ sát hạch: Hình thức kỷ luật đình chỉ sát hạch do Trưởng ban coi sát hạch quyết định, công bố công khai tại phòng sát hạch và áp dụng đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy sát hạch.
d) Hủy kết quả sát hạch: Căn cứ vào báo cáo của Chủ tịch Hội đồng sát hạch hoặc xét, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, sát hạch nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức quyết định hủy bỏ kết quả sát hạch đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:
Có từ hai bài hoặc hai phần sát hạch trở lên bị điểm không (0) hoặc đạt 0% số câu trả lời đúng (trừ trường hợp bỏ sát hạch);
Viết, vẽ vào tờ giấy sát hạch những nội dung không liên quan đến bài sát hạch;
Đánh tráo bài sát hạch hoặc sát hạch hộ hoặc bị đình chỉ sát hạch.
đ) Thí sinh cố ý gây mất an toàn trong phòng sát hạch, ngoài việc bị đình chỉ và hủy kết quả sát hạch, tùy theo tính chất, mức độ còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.
2. Thí sinh vi phạm nội quy phải bị lập biên bản, thư ký phòng sát hạch và thí sinh cùng phải ký vào biên bản. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng sát hạch, thư ký phòng sát hạch phải báo cáo ngay với Trưởng ban coi sát hạch. Trường hợp thí sinh vi phạm không ký biên bản vi phạm thì thư ký phòng sát hạch mời 02 thí sinh bên cạnh cùng ký xác nhận.
3. Thí sinh có quyền tố giác những người vi phạm nội quy sát hạch cho Thư ký phòng sát hạch, Trưởng ban coi sát hạch, thành viên Hội đồng sát hạch, thành viên Ban giám sát sát hạch.
4. Trừ điểm bài sát hạch:
a) Thí sinh bị khiển trách trong phần sát hạch nào hoặc bài sát hạch nào sẽ bị trừ 25% tổng số câu trả lời đúng của phần sát hạch đó hoặc 25% tổng số điểm của bài sát hạch đó;
b) Thí sinh bị cảnh cáo phần sát hạch nào hoặc bài sát hạch nào sẽ bị trừ 50% tổng số câu trả lời đúng của phần sát hạch đó hoặc 50% tổng số điểm của bài sát hạch đó.
5. Chấm điểm không (0) đối với một trong những trường hợp sau:
a) Có hai bài làm trở lên đối với một môn sát hạch hoặc một phần sát hạch;
b) Bài sát hạch có chữ viết của hai người trở lên;
c) Bài sát hạch được viết bằng hai màu mực khác nhau hoặc viết bằng màu mực không đúng quy định tại khoản 6 Điều 1 Nội quy này;
d) Bài sát hạch viết trên giấy nháp, giấy không do thư ký phòng sát hạch phát.
6. Việc trừ điểm bài sát hạch quy định khoản 4 Điều này hoặc chấm điểm không (0) quy định tại khoản 5 Điều này do Trưởng ban chấm sát hạch quyết định căn cứ vào báo cáo bằng văn bản của thành viên chấm sát hạch.
7. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là thí sinh dự sát hạch nếu bị hủy kết quả sát hạch theo quy định tại khoản 5 Điều này còn bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 3. Quy định đối với thư ký phòng sát hạch, giám sát
1. Phải có mặt tại địa điểm sát hạch đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự.
2. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy chế, nội quy của kỳ sát hạch.
3. Giữ trật tự, không được hút thuốc, không được sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác trong phòng sát hạch.
4. Không được trao đổi riêng với bất kỳ thí sinh nào trong thời gian sát hạch.

Điều 4. Xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia tổ chức sát hạch và cá nhân liên quan khác vi phạm nội quy, quy chế sát hạch
1. Người tham gia tổ chức sát hạch (thành viên Hội đồng sát hạch, thành viên các Ban giúp việc của Hội đồng sát hạch, thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng sát hạch nếu được thành lập) là công chức, viên chức có hành vi vi phạm nội quy, quy chế sát hạch ngoài việc bị đình chỉ làm công tác sát hạch còn bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
2. Cán bộ, công chức, viên chức không tham gia tổ chức sát hạch nhưng có các hành vi, như: sát hạch hộ, chuyển đề sát hạch ra ngoài, đưa lời giải vào cho thí sinh, đưa thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến kỳ sát hạch, gây rối làm mất trật tự tại khu vực sát hạch bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
3. Người tham gia tổ chức sát hạch và những người có liên quan đến việc tổ chức sát hạch không phải là cán bộ, công chức, viên chức nếu có hành vi vi phạm nội quy, quy chế sát hạch, tùy theo tính chất, mức độ bị cơ quan, đơn vị hiện đang quản lý chấm dứt hợp đồng đã ký kết.
4. Người tham gia tổ chức sát hạch và những người có liên quan đến việc tổ chức sát hạch vi phạm nội quy, quy chế sát hạch thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý không để đảm nhiệm những công việc có liên quan đến công tác tổ chức sát hạch từ 01 năm đến 03 năm kể từ năm tổ chức sát hạch có hành vi vi phạm./.
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới
 • Văn bản:Quyết địn V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn

  view : 2 | down : 1
 • Văn bản:328 /TB-TTYT

  view : 7 | down : 3
 • Văn bản:424/TB-SYT

  view : 8 | down : 3
 • Văn bản:227/QĐ-TTYT

  view : 9 | down : 3
 • Văn bản:176/TTYT-KHNV&DS

  view : 20 | down : 7
 • Văn bản:117/TB-TTYT

  view : 20 | down : 11
 • Văn bản:96/TB-TTYT

  view : 22 | down : 12
 • Văn bản:87/TB-TTYT

  view : 23 | down : 12
 • Văn bản:56/TB-TTYT

  view : 24 | down : 13
 • Văn bản:57/TB-TTYT

  view : 23 | down : 13
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay1,873
 • Tháng hiện tại38,045
 • Tổng lượt truy cập403,680
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây