Ngành Y tế đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ năm - 08/04/2021 10:47
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2020, Sở Y tế Lâm Đồng xếp trong nhóm xuất sắc các sở, ban, ngành cấp tỉnh về giải quyết hồ sơ trước hạn. Sở đã đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử tại Trạm Y tế xã Tân Văn (Lâm Hà)
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử tại Trạm Y tế xã Tân Văn (Lâm Hà)
Bà Lưu Minh Nguyệt - Chánh Văn phòng Sở Y tế Lâm Đồng cho biết: Đối với ngành Y tế, việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) chính là tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác và đặc biệt là giảm phiền hà cho người bệnh khi đến các cơ sở y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để phục vụ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao.
 
Nhìn lại năm 2020, ngành Y tế Lâm Đồng tập trung 6 nhiệm vụ của công tác CCHC, 32 tiêu chí trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh và đề ra những tiêu chí mới nhằm đem lại hiệu quả trong công tác. Qua tổng kết công tác CCHC năm 2020, Sở Y tế tỉnh đã hoàn thành 32 tiêu chí theo kế hoạch; thực hiện kiểm tra việc triển khai công tác CCHC tại 9 đơn vị trong ngành. Chấm điểm xếp hạng CCHC cho các đơn vị trong ngành, cụ thể: 18 đơn vị khám chữa bệnh đạt 100 điểm (30 điểm kết quả hài lòng người bệnh); 2 chi cục và 2 trung tâm với thang điểm 60 điểm; các đơn vị có sáng kiến, giải pháp như Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Trung tâm Y tế các huyện Bảo Lâm, Lâm Hà, Đơn Dương và TP Đà Lạt.
 
Qua đó, Sở Y tế cũng ghi nhận tồn tại ở một số đơn vị như: Chưa bám sát 6 nhiệm vụ chính của công tác CCHC, chưa ban hành cụ thể tại khung kế hoạch thực hiện CCHC cho từng khoa, phòng, trạm; bộ phận tham mưu chưa nắm chắc các nhiệm vụ của CCHC, chưa mạnh dạn vì vậy không thể yêu cầu các khoa, phòng phối hợp thực hiện; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác CCHC có thực hiện tại một số đơn vị nhưng chưa có những đột phá.
 
Trong việc thực hiện cải cách thể chế còn một số hạn chế như: chưa xác định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; việc rà soát, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định 30/2020/NĐ-CP, ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ (70% các văn bản đơn vị ban hành sai thể thức, có những quy chế tại đơn vị ban hành căn cứ những văn bản hết hiệu lực).
 
Năm 2020 Sở Y tế tỉnh đã kịp thời đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung bãi bỏ 28 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế và công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin. Đặc biệt, xây dựng danh mục thủ tục hành chính và hướng dẫn chi tiết tại Trang thông tin điện tử của Sở Y tế Lâm Đồng song song với cổng dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân tra cứu và sử dụng dịch vụ công được thuận lợi. Giải quyết 1.244 thủ tục, trong đó: Trước hạn 1.135, thủ tục trực tuyến mức độ 3, 4 có 766 thủ tục. Cải cách thủ tục hành chính trong cải tiến quy trình khám chữa bệnh theo Quyết định 1313/QĐ-BYT, ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế về: Cơ sở hạ tầng của khoa khám bệnh, trang thiết bị phục vụ dịch vụ khám bệnh, thủ tục hành chính, quy trình khám bệnh. Triển khai thực hiện Quyết định số 2244/QĐ-UBND, ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế, 6 thủ tục hành chính cấp giấy phép lái xe.
 
Về triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đến nay, ngành Y tế Lâm Đồng đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ cho 3/3 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%. Đối với cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, đã có 20/20 đơn vị thực hiện, chiếm tỷ lệ 100%.
 
Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và điều hành
 
Sở Y tế đã ban hành các quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị, chức năng nhiệm vụ phù hợp, thực hiện thông suốt, tuy nhiên vẫn có những chức năng, nhiệm vụ mới được Bộ Y tế quy định nhưng chưa có nhân lực chuyên trách mà đang thực hiện kiêm nhiệm như công nghệ thông tin (CNTT). Thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCCVC. Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và điều hành, tạo lập 425 tài khoản trên hệ thống xử lý văn bản điện tử và điều hành eGov cho 19 đơn vị trong ngành đã đem lại hiệu quả thiết thực xử lý nhanh công việc, chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy tốn kém, tốn thời gian sang văn bản điện tử; có thể “Giao việc tức thời” vì cài đặt được trên cả điện thoại thông minh.
 
Cùng với triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị trong ngành Y tế đã kịp thời đáp ứng chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh việc triển khai ứng dụng chữ ký số, qua đó góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo hiệu quả tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử. Ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn đáp ứng mức cơ bản khi sử dụng các phần mềm trong lĩnh vực y tế (19 phần mềm nghiệp vụ tại các tuyến). Trong năm 2020 đã triển khai tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Phối hợp VNPT Lâm Đồng triển khai hệ thống phần mềm giám sát dịch tễ nâng cao năng lực quản lý trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
 
Sở Y tế tỉnh chỉ đạo tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, đoàn thể và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021 đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công tác CCHC của mỗi đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện CCHC tại các đơn vị. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC. Tham gia các cuộc thi, phát huy sáng kiến để có giải pháp hiệu quả trong hoạt động của ngành. Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền như hội thảo, hội nghị, họp giao ban, cuộc thi, hoặc trên trang Website của các đơn vị. Thường xuyên đề xuất, báo cáo công tác CCHC tại các đơn vị để thấy được hiệu quả của công tác CCHC đối với nhiệm vụ được giao, đồng thời có các giải pháp để duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động. Triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và chuyên môn của mỗi đơn vị, ưu tiên thực hiện các dự án, đề án nhiệm vụ trọng điểm về ứng dụng CNTT hướng tới Chính phủ số. Đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT của đơn vị. Quan tâm công tác bố trí nhân lực có chuyên môn về CNTT để đưa việc ứng dụng CNTT tại đơn vị theo kịp tiến độ chung của ngành. Tập trung phát triển nguồn nhân lực CNTT và trình độ sử dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành. Tiếp tục triển khai và hoàn thiện dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hoàn thiện chuyển đổi, số hóa dữ liệu tiến tới bệnh án điện tử chuyển đổi số y tế. Sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm làm công tác CCHC tại các đơn vị; tăng cường nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC của các đơn vị. Đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động CCHC của đơn vị bằng nguồn ngân sách, nguồn phát triển sự nghiệp tại các đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Nguồn tin: AN NHIÊN (baolamdong.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới
 • Văn bản:655/TB-TTYT

  view : 5 | down : 3
 • Văn bản:652/TB-TTYT

  view : 5 | down : 3
 • Văn bản:602/TB-TTYT

  view : 6 | down : 3
 • Văn bản:338/QĐ-TTYT

  view : 9 | down : 3
 • Văn bản:333/QĐ-TTYT

  view : 9 | down : 5
 • Văn bản:178/QĐ-TTYT

  view : 9 | down : 5
 • Văn bản:35/QĐ-TTYT

  view : 9 | down : 5
 • Văn bản:46/QĐ-TTYT

  view : 8 | down : 5
 • Văn bản:Quyết địn V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn

  view : 14 | down : 7
 • Văn bản:328 /TB-TTYT

  view : 23 | down : 10
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay875
 • Tháng hiện tại18,720
 • Tổng lượt truy cập497,259
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây